ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ – ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਚੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ – ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਚੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ - ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਚੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.