Sikh Sangatan vallo ajj Shaheed Bhagat Singh Nagar, Nawanshahar vikhe Ros March kaddeya Gaya.

Sikh Sangatan vallo ajj Shaheed Bhagat Singh Nagar, Nawanshahar vikhe Ros March kaddeya Gaya.

Sikh Sangatan vallo ajj  Shaheed Bhagat Singh Nagar, Nawanshahar vikhe Ros March kaddeya Gaya.

#BhaiGurbakshSinghKhalsa 

Share - Support - Unite