Bhai Gurbaksh Singh Khalsa has just now reached his house in Village Thaska Ali, Kurkushetra (Haryana).

Bhai Gurbaksh Singh Khalsa has just now reached his house in Village Thaska Ali, Kurkushetra (Haryana).

Bhai Gurbaksh Singh Khalsa has just now reached his house in Village Thaska Ali, Kurkushetra (Haryana).