ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਅਜ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਜ਼ੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਅਜ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਜ਼ੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਅਜ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਜ਼ੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 

@[637662286274964:274:We support Bhai Gurbaksh Singh Khalsa]