ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ – ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਚੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ – ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਚੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ - ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਚੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ